Regulamin sprzedaży kursów on-line na stronie internetowej https://cadomania.pl/kursy-online.html 

 

Dzień dobry!

Nazywam się Maciej Grodziński i jestem twórcą oraz administratorem kursów on-line, które możesz kupić pod adresem https://cadomania.pl/kursy-online.html

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: B22 Gruppen - Maciej Grodzinski, Storevågen 21, 6020 Ålesund, Norwegia, nr. org. 821330092.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów. 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      Kurs – kurs on-line, którego twórcą lub administratorem jest Sprzedawca,

2)      Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

3)      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4)      Operator Płatności – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. RCS Luxembourg B 118 349,

5)      Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://cadomania.pl/regulamin.html,

6)      Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://cadomania.pl,

7)      Sprzedawca – Maciej Grodziński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „B22 Gruppen - Maciej Grodzinski”, Storevågen 21, 6020 Ålesund, Norwegia, Nr org. 821330092.

§ 2

Postanowienia wstępne

1.      Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów.

2.      Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.

3.      Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

1)      dostęp do Internetu,

2)      standardowy system operacyjny,

3)      standardowa przeglądarka internetowa,

4)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.      Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

1)      komputer,

2)      dostęp do Internetu,

3)      standardowy system operacyjny,

4)      standardowa przeglądarka internetowa,

5)      posiadanie aktywnego adresu e-mail

5.      Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

6.      Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

7.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8.      Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

9.      Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

10.  Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

1.      Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2.      Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4

Zakup Kursu

1.      W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1)      zarejestrować się na Stronie jako zarejestrowany użytkownik,

2)      wybrać plan lub wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,

3)      kliknąć w przycisk „Zapisz się na kurs” lub „Kup teraz”,

4)      wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,

5)      zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

6)      kliknąć w przycisk „Zatwierdź” lub „Kupuję i płacę” 

2.      Po kliknięciu w przycisk „Zatwierdź” lub „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.

3.      Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.        

§ 5

Udostępnienie Kursu

1.      Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: Kurs jest kursem online, do którego dostęp otrzymujesz po wykupieniu subskrypcji (abonamentu). Można wybrać czas subskrypcji na dowolny okres, np. 6 miesięcy lub 1 rok. Po akceptacji płatności zostaje przyznany dostęp do wcześniej zablokowanych funkcji, np. dostęp do filmów video, forum Kursu czy dodatkowych materiałów.

2.      Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu w następującym terminie:  Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego czasu, w przypadku ewentualnych problemów technicznych niezależnych od Sprzedawcy.

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1.      Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.      Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4.      Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://cadomania.pl/materialy/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf

5.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.      W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

1.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.

2.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.      Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4.      Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://cadomania.pl/materialy/formularz-reklamacyjny.pdf

5.      Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6.      Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://cadomania.pl/cookies.html

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.      Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.      Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3)      skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.      Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4.      Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Pozostałe postanowienia

1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.10.2018 roku.